SUSIPAŽINTI SU ĮSTATŲ PROJEKTU

PROJEKTAS

KŪLUPĖNŲ BENDRUOMENĖS CENTRO „KŪLUPĖNAI“

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. 1.        Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ (toliau - Centras) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo. Centro tikslas - koordinuoti viešuosius interesus. Centras veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

1. 2.        Teisinė forma - asociacija.

1. 3.        Centro pavadinimas - Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ .

1. 4.        Centras atsako pagal savo prievoles jam nuosavybės teise priklausančiu turtu. Centras neatsako pagal Centro nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal Centro prievoles. Centras turi savo antspaudą, turi bent vieną sąskaitą Lietuvos kredito įstaigoje.

1. 5.        Centras gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Centro veiklos tikslams, Civilinio kodekso nuostatoms, Asociacijų įstatymui ir šiems įstatams.

1. 6.        Centras gali įstoti į kitas Lietuvos ar tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų įstatymui ar kitiems Lietuvos įstatymams.

1. 7.        Centras įsteigtas neribotam veiklos laikui. Centro finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1. 8.        Centras gali turėti logotipą ir kitą simboliką.

1. 9.        Centras turi teisę nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos teisės aktams, skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus.

 

II. VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

2. 1.        Centras veikia socialinės apsaugos, kultūros, sporto, švietimo srityse.

2. 2.        Centro veiklos tikslai:

1)    suburti Kūlupėnų seniūnijos teritorijoje gyvenančius, dirbančius ar kitaip su šia teritorija susijusius asmenis vietos bendruomenės problemoms spręsti;

2)    organizuoti bei vykdyti kultūrinę ir švietėjišką veiklą, skatinti tautinį atgimimą, stengiantis išsaugoti ir puoselėti vietines tradicijas, kulinarinį paveldą, tarmę, papročius, folklorą ir kt.;

3)    skatinti bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą identifikuoti vietos bendruomenės interesus;

4)    atstovauti  ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Centro narių interesams, konstruktyviai bendradarbiauti  su  Kretingos rajono  savivaldybe sprendžiant Centro narių socialines, ekonomines problemas;

5)    skatinti teikti savitarpio pagalbą teikiant informaciją ir paramą;

6)    skatinti Centro narių savanorystę teikiant socialinę globą ir paramą;

7)    rūpintis vietos kultūrinio ir etnokultūrinio, kulinarinio, gamtinio paveldo išsaugojimu;

8)    rengti ir remti gerinančius vietos jaunimo užimtumo, savirealizacijos, sporto, ugdymo, savipagalbos projektus;

9)    padėti pagyvenusiems ir senyvo amžiaus Centro nariams realizuoti savo dabartinį potencialą;

10) padėti pasijusti visaverčiais visuomenės nariais pagyvenusiems, senyvo amžiaus, turintiems negalią, socialiai atskirtiems bendruomenės nariams;

11) rūpintis kaimo plėtra mažinant fizinę ir socialinę atskirtį, prisidėti įgyvendinant tikslines programas;

12) siekti prisiderinti prie ES vykdomos struktūrinės politikos;

13) rengti ir remti vietos infrastruktūrą gerinančius projektus;

14) plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje bei užsienyje.

2. 3.        Įgyvendindamas savo tikslus Centras gali vykdyti visas veiklos rūšis (pagal EVRK), jei šios veiklos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitiems įstatymams, Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams ir šiems įstatams.

2. 4.        Centras turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitiems įstatymams, Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams šiems įstatams ir reikalinga Centro tikslams pasiekti.

2. 5.        Centras turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, užsienio valstybinių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

2. 6.        Centro rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis Centro veiklą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

2. 7.           Centro pinigus, gautus kaip paramą, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą Centras naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė ir šie tikslai neprieštarauja Centro įstatams. Centras privalo sudaryti išlaidų sąmatą, jei pinigus davęs asmuo to reikalauja. Centras negali priimti pinigų ar kito turto iš asmens ar organizacijos, jei juos duodantis asmuo ar organizacija nurodo pinigus ar turtą naudoti kitiems, Centro įstatams prieštaraujantiems tikslams siekti.

                                                                      

III. NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

3. 1.        Centro nariais gali būti 18 metų sulaukę, šiems įstatams pritariantys, veiksnūs fiziniai asmenys. Visi Centro nariai turi lygias teises. Minimalus Centro narių skaičius yra trys. Centro narys gali būti kitų organizacijų nariu.

3. 2.        Centro narys turi tokias teises:

1)     dalyvauti ir balsuoti Centro visuotiniame narių susirinkime;

2)     rinkti ir būti išrinktu į Centro valdymo organus;

3)     teikti pasiūlymus Centro veiklai gerinti;

4)     naudotis Centro teikiamomis paslaugomis;

5)     pateikęs raštišką prašymą, Centro buveinėje susipažinti su Centro dokumentais ir gauti prašomą (Centro turimą) informaciją apie jo veiklą;

6)     bet kada išstoti iš Centro. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Centro nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

7)     kitas teisės aktuose nustatytas teises.

3. 3.        Centro buveinėje turi būti visų Centro narių sąrašas, su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Centro narys. Centro narius registruoja ir duomenis apie juos kaupia Centro pirmininkas.

3. 4.        Centro narys privalo laikytis Centro įstatų ir kitų Centro vidaus veiklos dokumentų, vykdyti Centro visuotinio narių susirinkimo ir Centro tarybos sprendimus, tausoti Centro turtą, sumokėti kasmetinį nario mokestį, dalyvauti visuotiniuose Centro narių susirinkimuose, aktyviai dalyvauti Centro veikloje, propaguoti jo tikslus.

3. 5.        Už didelius nuopelnus Centrui, visuotinio Centro narių susirinkimo sprendimu, asmeniui (jam sutikus) gali būti suteiktas Centro nario garbės vardas. Centro garbės narys nemoka Centro nario mokesčių ir neturi visuotiniuose Centro narių susirikimuose balsavimo teisės.

3. 6.        Narystė Centre pasibaigia nariui išstojus iš Centro narių, narį pašalinus iš Centro narių, Centro nario mirties atveju, likvidavus Centrą.

3. 7.        Stojamojo ir nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką tvirtina visuotinis narių susirinkimas atskiru dokumentu.

 

IV. NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA BEI SĄLYGOS

 

4. 1.        Asmuo, norėdamas tapti Centro nariu, pateikia prašymą Centro tarybai. Asmuo į Centro narius priimamas Centro tarybos sprendimu.

4. 2.        Centro narys gali bet kada išstoti iš Centro, padavęs prašymą Centro tarybai, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus Centrui ir su juo atsiskaitęs (grąžinęs jam perduotus dokumentus ar turtą).

4. 3.        Centro tarybos sprendimu Centro narys gali būti pašalintas iš Centro, jeigu pažeidė Centro įstatus, Centro vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjo Centro nustatyto nario mokesčio, nelankė visuotinių Centro narių susirinkimų ar Centro tarybos narių susirinkimų, finansiškai ar morališkai kenkė Centrui ar vykdė prieš Centrą diskreditacinę veiklą.

                                                            

V. VALDYMAS

 

5. 1.        Centras įgyja civilinės teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

5. 2.           Centras turi aukščiausią valdymo organą - visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą - tarybą ir vienasmenį valdymo organą - pirmininką.

 

VI. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

6. 1.        Visuotinis narių susirinkimas:

1)    keičia Centro įstatus;

2)    renka ir atšaukia Centro tarybos narius, revizijos komisijos narius ir jos pirmininką;

3)    atšaukia Centro pirmininką;

4)    nustato Centro nario stojamojo įnašo dydį ir nario mokesčio dydį;

5)    tvirtina Centro metinę finansinę atskaitomybę;

6)    priima sprendimą dėl Centro pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7)     priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl Centro tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

6. 2.        Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Centro nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

6. 3.        Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia taryba per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 centro Centro narių arba Centro tarybos sprendimu.

6. 4.        Visuotinį narių susirinkimą šaukia Centro taryba, pranešdama apie jo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę kiekvienam Centro nariui žodžiu, el. paštu ar raštu ne vėliau kaip prieš  7 (septynias) kalendorines dienas iki numatomo visuotinio susirinkimo dienos.

6. 5.        Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Centro narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Centro narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta 6.4. straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 3 kalendorinėms dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.

6. 6.        Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „ už" negu „ prieš".

6. 7.        Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl Centro įstatų keitimo, dėl Centro pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių Centro narių balsų.

 

VII. TARYBA

 

7. 1.        Centro taryba yra kolegialus Centro valdymo organas. Tarybą sudaro 7 (septyni) nariai. Taryba renkama 5 metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos. Taryba savo funkcijas atlieka įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja taryba, bet ne ilgiau kaip iki tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio visuotinio narių susirinkimo.

7. 2.        Tarybos narius renka visuotinis narių susirinkimas.

7. 3.        Tarybos nariais gali būti kiekvienas Centro narys. Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

7. 4.        Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

7. 5.        Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų raštu įspėjęs Centro tarybą.

7. 6.        Centro taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos įstatymais ir kitais teisės aktais, Centro įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendiniais ir kitais Centro vidaus dokumentais.

7. 7.        Centro taryba privalo laiku rengti Centro narių visuotinius susirinkimus, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie Centro veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

            7. 8. Centro taryba pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 2 mėnesius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Centro veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Centro nariui pateikus reikalavimą raštu, turi būti sudarytos sąlygos Centro buveinėje (ar kitais priimtinais būdais) su šia ataskaita susipažinti.               

            7. 9. Centro veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

1)     informacija apie Centro veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus tikslus;

2)     Centro narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

3)     Centro metinė finansinė atskaitomybė;

4)     samdomų Centro darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

7. 10.     Centro tarybos funkcijos:

1) rinkti Centro pirmininką;

2) nustatyti Centro veiklos programą;

3) analizuoti Centro veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, revizijos komisijos patikrinimo rezultatus;

4) priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, tvirtinti jų nuostatus, skirti ir atšaukti filialo ir atstovybės vadovus;

5) priimti sprendimus dėl Centro turto įkeitimo, garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą Asociacijų įstatymo numatyta tvarka;

6) priimti sprendimą skolintis pinigų iš kredito įstaigų;

7) priimti sprendimą dėl sąskaitų atidarymo ir uždarymo banke;

8) priimti sprendimą dėl darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo;

9) imtis priemonių Centro turto apsaugai, normalių ir sveikų darbo sąlygų sukūrimui;

10) užtikrinti Centro duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, VMI, VSDFV;

11) priimti sprendimus ir išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jos kompetencijoje.

7. 11.     Taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių, o tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų ,,už“ negu ,,prieš“.

7. 12.     Už Centro tarybos narių veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia visuotinis Centro narių susirinkimas.

 

VIII. PIRMININKAS

 

            8. 1. Centro pirmininkas (Bendruomenės pirmininkas) yra vienasmenis valdymo organas, renkamas 5 metų kadencijai iš Centro tarybos narių, išrinktų visuotiniame Centro narių susirinkime. Pirmininką renka naujai išrinkta Centro taryba paprasta dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Centro pirmininkas yra ir Centro tarybos pirmininkas. Jeigu Centro pirmininkas yra išrenkamas ne tarybos kadencijos pradžioje, jo kadencija pasibaigia su jau veikiančios tarybos kadencijos pabaiga.

8. 2. Centro pirmininkas veikia Centro vardu, kai yra santykių su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, taip pat sudaro įvairius sandorius Centro vardu. Kai šitų veiksmų negali atlikti Centro pirmininkas, Centras gali įgalioti kitą Centro tarybos narį.

8. 3. Centro pirmininkas organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą.

8. 4. Centro pirmininkas skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą.

8.5. Centro pirmininkas registruoja ir kaupia duomenis apie Centro narius.

8. 6. Centro pirmininkas savo kompetencijoje leidžia įsakymus, tarybos sprendimu priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis.

8. 7. Centro pirmininkas tarybos sprendimu atidaro ir uždaro sąskaitas banke.

8.8. Centro pirmininkas pateikia Centro duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui, VMI, VSDFV.

8. 9. Centro pirmininkas gali Centro vardu ir dėl jo interesų atlikti teisinius veiksmus teisme ir ne teismo institucijose.

8.10. Centro pirmininkas gali išduoti įgaliojimus Centro nariams toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje.

8.11. Už Centro pirmininko veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia visuotinis Centro narių susirinkimas.

8.12. Centro pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.

 

IX. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 

9. 1. Centras turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Centro įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl Centras atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Centro prievoles.

9. 2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima Centro taryba. Centro filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina Centro taryba.

           9. 3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima Centro taryba savo sprendimu.

 

X. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

10. 1. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais Centro pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie įstatai.

10. 2. Viešus pranešimus Centras skelbia internetinėje svetainėje www.kulupenubc.lt, Kretingos rajono spaudoje. Centro pranešimai skelbiami Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitais teisės  aktais nustatytais terminais.

            10. 3. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka Centro taryba.

            10. 4. Už Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų Centro nariams ir kreditoriams bei Juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą pateikimą įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytais terminais atsako Centro pirmininkas.

            10. 5. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pasiūlymus dėl įstatų keitimo ar papildymo visuotiniam narių susirinkimui gali siūlyti Centro pirmininkas ir taryba ar ⅓ Centro narių. Pakeistus įstatus pasirašo Centro visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

 

XI. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMO, KONTROLĖS TVARKA

 

11. 1. Centro lėšas sudaro:

11.1.1. Centro narių stojamieji, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

11.1.2. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Centro lėšas;

11.1.3. valstybės ir savivaldybių tikslinės lėšos, fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduodamos lėšos;

11.1.4. pajamos už skolintą, išnuomotą ar perduotą naudotis Centro turtą;

11.1.5. pajamos iš ūkinės-komercinės veiklos;

11.1.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.

11.1.   Centras lėšas gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas ir kitą turtą naudoja veiklos tikslams įgyvendinti.

11.2.   Centrui nuosavybės teise gali priklausyti teisėtais būdais įgyti: pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingas veiklai vystyti, įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

11.3.   Centro veiklą kontroliuoja Centro revizijos komisija. Revizijos komisija renkama iš centro narių visuotiniame Centro narių susirinkime. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai, iš kurių išrenkamas revizijos komisijos pirmininkas. Revizijos komisijos nariais negali būti Centro tarybos nariai. Pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 2 mėnesius revizijos komisija parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Centro finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.

11.4.   Revizijos komisija renkama 5 metų laikotarpiui. Savo funkcijas atlieka įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja revizijos komisija, bet ne ilgiau kaip iki savo kadencijos pabaigos metais vyksiančio visuotinio narių susirinkimo. Jeigu renkami pavieniai revizijos komisijos  nariai, jie renkami tik iki veikiančios revizijos komisijos kadencijos pabaigos.

11.5.   Finansinei veiklai kontroliuoti Centras gali pirkti auditoriaus arba audito įmonės paslaugas.

 

 XII. VEIKLOS PABAIGIMAS IR TURIMO TURTO PANAUDOJIMO TVARKA

 

12.1. Centro veikla pasibaigia:

12.1.1. visuotiniam narių susirinkimui priėmus nutarimą reorganizuoti Centrą, visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą nutraukti Centro veiklą;

12.1.2. susidarius situacijai, kai Centre lieka mažiau negu 3 nariai;

12.1.3. teismui priėmus sprendimą nutraukti Centro veiklą.

12.2. Pasibaigus Centro veiklai, likęs turtas ir lėšos perduodami kitai ar kitoms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamo Centro deklaruojamiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra – kitoms visuomeninėms arba labdaros organizacijoms arba labdaros ir paramos fondams.

12.3. Centro veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.4. Esant šių įstatų prieštaravimams, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis.

Įstatai patvirtinti visuotiniame narių susirinkime 2016 m. ________________d., protokolas Nr. ?

Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo: 

Jūratė Mačernienė

 

Įstatų pasirašymo data 2016 m. _______________ d.

 

 

________________________________________