Sukurk LOGOTIPĄ!

KŪLUPĖNŲ BENDRUOMENĖS CENTRO „KŪLUPĖNAI“

LOGOTIPO KŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.1. Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ (toliau – Bendruomenė) vienija Kretingos r. Kūlupėnų seniūnijos teritorijos gyventojus. Bendruomenės veiklos tikslai: vienyti gyventojus; rūpintis jų gerove; telkti bendruomenę socialinėms, ekonominėms, kultūrinėms, sportinėms problemoms spręsti; išsaugoti vietines tradicijas, tarmę, papročius, folklorą; atstovauti Bendruomenei vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose; skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą.

1.2. Visi dalyvaujantys Bendruomenės logotipo (toliau-logotipas) kūrimo konkurse, vadinami dalyviais. Dalyvių amžius neribojamas.

1.3. Logotipo konkursas susideda iš šių etapų:

  • I konkurso etapas - eskizų ir jų aprašymų siuntimas;
  • II konkurso etapas – komisijos vertinimas ir atranka;
  • III konkurso etapas – laimėtojo paskelbimas ir apdovanojimas bei logotipo paviešinimas.

II. KONKURSO TIKSLAS

 2.1. Išrinkti logotipą, atitinkantį bendruomenės veiklos pagrindines gaires, tikslus, teritoriją ar jos istoriją.

2.2. Sudaryti galimybes visiems norintiems sukurti logotipą ir taip skatinti visuomenės, ypač jaunimo, meninę iniciatyvą, kūrybinę saviraišką.  

  1. KONKURSO SĄLYGOS

 3.1. Logotipas turi būti originalus ir tik dalyvio (arba dalyvių kolektyvo) sukurtas kūrinys. Logotipas neturi pažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių (autorių teisių, patentų, prekių ženklų, nuosavybės ar turtinių teisių, neturi nusikalsti įstatymams dėl šmeižto, garbės ir orumo pažeidimo, neturi pažeisti privatumo, viešumo, asmenybės teisių, sutartinių teisių, bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio subjekto teisių).

3.2. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės už autorių teisių pažeidimus, o visi su pažeidimais susiję klausimai ir sprendimai bus laikomi logotipo idėjos autoriaus atsakomybe.

3.3. Logotipe pageidaujamas pavadinimas – Kūlupėnų bendruomenė arba bendruomenės centras „Kūlupėnai“

3.4. Logotipas turi būti informatyvus, aiškus ir įsimenantis.

3.5. Logotipe negali būti daugiau kaip 3 spalvos. Pageidaujame, kad logotipą būtų galima naudoti, kaip spaudą ant marškinėlių, skarelių, kepurėlių, vėlevėlių ir kt.)

 

3.6. Logotipas pateikiamas:  pieštas ir nuskenuotas, nufotografuotas arba sukurtas kompiuterio pagalba bei suformuotas kaip atskiras failas su detaliu aprašymu. Aprašyme turi būti aiškiai suformuluota logotipo idėja, aprašyti simboliai.

3.7. Kiekvienas dalyvis neatšaukiamai ir visam laikui be jokios kompensacijos suteikia teisę visą pateiktą kūrinį ar bet kurią jo dalį naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų, jį reprodukuoti, gaminti išvestinius produktus, keisti, platinti, perduoti, skelbti, licencijuoti bet kokiomis priemonėmis. Logotipas tampa Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“  nuosavybe. 

  1. LOGOTIPO PROJEKTŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS, ATRANKA IR APDOVANOJIMAS

 4.1. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 2 skirtingus logotipų variantus. Skirtingais variantais laikomi iš pažiūros skirtingi logotipai. Dalyviai gali pateikti kelis vieno logotipo variantus skirtingomis aukščiau aprašytomis proporcijomis.

4.2. Dalyviai logotipus turi pateikti elektroniniu paštu macerniene.j@gmail.com iki 2015 m. gruodžio 20 d. 24 val. Siunčiant konkursinius darbus reikia nurodyti savo vardą, pavardę, amžių ir telefono numerį.

4.3. Dėl logotipo nugalėtojo išrinkimo būdo parinkimo bus sprendžiama gavus visus eskizus. Pirmos vietos laimėtojas bus apdovanotas Vasaros šventės metu, kuri įvyks  2016 m. liepos 2 d. Antros ir trečios vietos nugalėtojų taip pat laukia prizai. Komisijos ištrinkti konkurso nugalėtojai bus skelbiami iki 2016 m. kovo 1 d. Bendruomenės svetainėje www.kulupenubc.lt . Esant per mažam konkursinių darbų kiekiui, gali būti priimtas sprendimas konkursą pratęsti.

4.5. Vertinimo kriterijai: aiškiai identifikuojamos Bendruomenės veiklos pagrindinės gairės, tikslai, teritorija ar jos istorija, kūrybiškumas, meniškumas, originalumas.  

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 5.1. Dalyviams logotipo kūrimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

5.2. Dalyvių pateikti duomenys, išskyrus dalį informacijos apie konkurso laimėtojus, yra neskelbiami.

5.3 Informacija dėl konkurso teikiama el. paštu macerniene.j@gmail.com

 

Bendruomenės Valdyba